Düvelerde Bakım ve Besleme Önerileri

Düvelerde Bakım ve Besleme Önerileri

Düveler bu dönemde günde 700-800 g ağırlık artışı sağlamalıdırlar. Bunun yanında kalsiyum, fosfor ve mineral içeren yalama taşları devamlı önlerinde bulundurulmalıdır.

Düvelerin 15. ayda ilk aşımda kullanılmaları için, bu yaşta 350 kg ağırlığa ulaşmaları hedeflenmelidir. Eğer büyüme yeterli değilse bir miktar karma yem verilir. Enerji, fosfor ve vitamin A eksikliği olan düveler kızgınlık belirtileri göstermezler. Düveler için baklagiller veya baklagil-buğdaygil karışımı kuru otlar mükemmel bir kaba yem kaynağıdırlar. özellikle erken biçilmiş otların, geç biçilmiş otlara göre besin madde içerikleri daha yüksektir.

Mısır silajı, bir yaşın üzerindeki düveler için iyi bir kaba yem kaynağıdır. Ancak düvelere sınırsız verilmemelidir. Fazla enerji yağlanmalarına neden olur. Düvelere 10-15 kg arasında mısır silajı verilebilir. Mısır silajı enerjice zengin olmasına karşın protein, kalsiyum ve fosfor yönünden fakirdir. Bu nedenle kaba yem olarak mısır silajı yedirilen düvelerin karma yemlerinin büyük oranda proteince zengin soya ve pamuk tohumu küspeleri gibi yağlı tohum küspelerinden oluşması gerekir. Mısır silajı bir miktar yonca kuru otu ile birlikte verilirse protein ve kalsiyumca desteklenmiş olur.

Düvelere karma yem verilirken, verilecek miktar ve protein içeriği verilen kaba yemin cinsine ve kalitesine göre değişir.
 

İneklerin Pik Seviyesinin Tahmini:Doğumdan sonraki 5.inci günde sağılan sütün 12-13 litre fazlası pik seviyesidir. Örneğin; doğumdan 5 gün sonra 20 litre süt veren bir inek 20+12/13=32-33 litre ile pik seviyesine ulaşacaktır. Bu rakam ilk doğumunu yapan düvelerde 18 kg.dır. Örnek: 20+18=38 kg. pik seviyesi.
Önemi: Eğer bu miktara erişilemiyorsa "yetersiz enerji problemi var" demektir.
Bu durum; süt veriminde istenen seviyeye ulaşamamanın yanı sıra ineğin tekrar gebe kalmasında problem yaşanabileceğini, rasyonun özellikle enerji yönünden kontrol edilmesi gerektiğini ya da enerji desteklerinin verilmesi gerektiğini gösterir.

Kurudaki İneklerin Beslenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar:

  • Rasyon, protein, enerji, selüloz, vitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır.
  • Kurudaki ineklerin gezinti alanı olmalı ve gezmeleri sağlanmalıdır.
  • Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır.
  • Doğuma 15 gün kalana dek tane yemler kısıtlanmalı, ancak doğuma 15 gün kala tekrar kademeli olarak verilmelidir.
  • Kuru ot verilmeli, silaj verilmemelidir.
  • Toplam rasyonda kaba yem-kesif yem dengesi sağlanmış olmalıdır.
  • Laktasyonun pik seviyesi geçtikten ve gebelik oluştuktan sonra kesif yem azaltılmalı, ineklerin şişmanlaması önlenmelidir.
  • İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak . Kuru dönemin uzun olmamasına dikkat edilmelidir.